понеделник, 29 април 2013 г.

@легория № 271i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 121. Упражнение върху Една коприна на Сполуката (нощенъ маталикъ) съ ratioналенъ битовиZъмъ и iratiонална, любовна реципрочностъ. И плъхътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - LХХХVІІ. [x y z] Omnia mea mecum porto (Bias) 

Beethoven - 9th Symphony (Ode To Joy)


---
Всичко свое нося съ себе си (Биантъ).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


неделя, 28 април 2013 г.

Настроение # 244i3D - HD
---
Заведение въ перспективата - 120. Упражнение върху Ония стар, оплесканъ цокълъ, желиран от спомени раZни и интерполации напразни...

Работно заглавие: Охъ... CХІІІ.  [x y z] Nil admirari (Horatius)* 

Adam Hurst - Forsaken                  


---
*Не се учудвай на нищо. (Хораций).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 27 април 2013 г.

iнициация # 177i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 164. Упражнение върху Една сива, като пенсионерско ежедневие материя, съ сФерично спокойствие и Zвяра в утрешния денъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - LХХХVІ. [x y z] Gloria victis*

И. Бах, Прелюдия и фуга № 12 орган     


---
* Слава на победените.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 26 април 2013 г.

@легория № 270i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 119. Упражнение върху Една друга, стара, кафява папка, съ сФеричната мисълъ на агнетата, песента на статYята и обратното мълчание на града.

Работно заглавие: А! - СІV. [x y z] Licet et decet*

Max Raabe - Tainted Love                                      


---
*Позволено е и подобава.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 25 април 2013 г.

iнициация # 176i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 163. Курсова работа № 58 (Съ диференциаленъ пумпалъ и интегрална любовъ...Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -LХХХV. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - The Fortune      


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 24 април 2013 г.

Настроение # 243


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -203. Упражнение върху Оная, стара, паметлива папка, оZарена от паметникъ нерукотворний, съ два пYяка (бели)...кaто къдели...Къде ли?

Работно заглавие: А! - СІІІ.  [x y z]  Semper idem*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Винаги същиятъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 23 април 2013 г.

Нежностъ № 162i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -202. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се раZнежи в бледо лилаво, съ лекъ металикъ и....

Работно заглавие: Охъ... CХІІ.  [x y z] Parcam verbis; gratuita sunt*

Max Raabe - Tainted Love      


---
*Ще спестя думите, защото са безполезни. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 22 април 2013 г.

iнициация # 175i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -201. Упражнение върху Едни стъкломатерiи, съ сiмволи и регресивни еманации. Тайна.

Работно заглавие: Очакване - LХХХV.  [x y z] Modus vivendi 

Mozart - Dies irae            


---
*Начинъ на животъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 21 април 2013 г.

@легория № 269i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 118. Упражнение върху Едни стъклометали с DragonflY , любовна куртоаZия и статиченъ възторгъ.

Работно заглавие: А! - СІІ. [x y z]  Laetitia garrula res est*

Tina Guo - Better Tomorrow      


---
*Радостта е словоохотлива.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 20 април 2013 г.

@легория № 268i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 162. Упражнение върху Една много стара и паметлива папка, съ КлоYнътъ на геометрията, дигитално проZрение и синтетиченъ възторгъ (вториченъ).

Работно заглавие: Очакване - LХХХІV. [x y z] Facundus est error, cum simplex sit veritas* 

Adam Hurst - Hungry Ghost  


---
Лъжата е красноречива, истината е проста.*
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

iнициация # 174i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 117. Курсова работа № 57 (Върху Стари метали и оплесканъ, бетоновъ Zидъ, като небе, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СІ.  [x y z] Largitio fundum non habet* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude      


---
*Щедростта няма дъно. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 18 април 2013 г.

Нежностъ № 161i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -200 (2х100). Упражнение върху Метали разни, напYкана Zeмя, която се прави на небе, на което не му пука, съ любовна  компресия и куче- пазачъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -LХХХІV.  [x y z] Haud difficile creditu est.

MIna - Il cielo in una stanza               


---
 *Не е трудно да се повярва.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 17 април 2013 г.

@легория № 267i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 161. Упражнение върху Една стара папка, оплескана съ Нещо маZно въ фYргона, съ три(те) грацiи и геометрична любовъ. 

Работно заглавие: Очакване - LХХХІІІ.  [x y z] Ecce homo!* 

Max Raabe - Bongo bong        


---
*Ето го човекътъ!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 16 април 2013 г.

@легория № 266 - Бi3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 116. Упражнение върху метални, лъскави матерiи (поZлатени), съ ме(н)тални птици, адюнгирана любовъ, Нещо хубаво и светло...и още нещо.

Работно заглавие: Охъ... CХІ. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Adam Hurst - The Visitor                       


---
*Така преминава световната слава.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 266 - Аi3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 115. Упражнение върху Една декоратiвна маZилка съ хYбаво синьо, геометрична любовъ и креативенъ лиризъмъ.

Работно заглавие: А! - С.  [x y z] Licentia potica* 

Max Raabe & Palast Orchester - Blue HD     


---
*Поетическа волностъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 14 април 2013 г.

@легория № 266i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 114. Упражнение върху Едни стъклено- сФерични образYвания, съ окръжна любовъ и балонно леко-мислие. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СV. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat.

Natalie Cole - Love          


---
*Повече дава този, който дава на време.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 13 април 2013 г.

Нежностъ № 160**@легорична

i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 113. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което се оZари и озори съ ментални птици и жици и много сФерична любовъ.

Работно заглавие: Да! -LХХХІІІ. [x y z] Multum in parvo*

Adam Hurst - Festivale                  


---
*Много въ малко.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 12 април 2013 г.

@легория № 265i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 112. Упражнение върху Едни стъклено-изцъклени матерiи, съ змiите на По-Zнанието, сподавен възторгъ и посредствена любовъ.

Работно заглавие: Очакване - LХХХІІ. [x y z] Beati omnes esse volumus*

Max Raabe - Bei Mir Bist Du Schoen    


---
*Всички искаме да сме щастливи.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 11 април 2013 г.

iнициация # 173i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 160. Курсова работа № 56 (Върху Едни тъмни матерiи, съ Давидъ на Микеланжело, 1504г, безъ коментаръ. Тайна)

Работно заглавие: А! - LХХХХІХ. [x y z] Par super parem potestatem non habet* 

Adam Hurst - Possession     


---
*Равниятъ няма властъ надъ равните.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 264i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 159. Упражнение върху Едни метали, съ слънчев часовник на сянка (по Z), бялъ петелъ на хоризонта, прYжина на прогреса и още Нещо.

Работно заглавие: О - о! - СІV. [x y z] Laudant, quod non intelligunt* 

Max Raabe - Bongo bong                


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 9 април 2013 г.

iнициация # 172i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -199. Упражнение върху Една черна, декоратiвна хартия, която се подпали съ Жаръ (виртуалъ), сФерични интерполации и Тайна.

Работно заглавие: О - о! - СІІІ. [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation  


---
*Трепереща точка.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 263i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 158. Упражнение върху Единъ не-бесно сивъ като...гранитъ, гранитъ, съ сФерични мисъли и остатъчна любовъ (реципрочна). И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CХ.  [x y z голямъ] Caetera desunt* 

Paganini Caprice 24 on the Cello  


---
*Останалото го няма (забележка въ края на старъ ръкописъ, чийто край не е намеренъ).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 7 април 2013 г.

Нежностъ № 159 - Аi3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 111. Упражнение върху Едни бляскави матерiи, съ грация(и),  сФерична любовъ и линейна мисълъ.

Работно заглавие: А! - LХХХХVІІІ. [x y z] Fortuna non mutat mores* 

Mina & A. Lupo - Parole, parole... 


---
*Щастието не променя обичаите.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 6 април 2013 г.

Нежностъ № 159i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 110. Упражнение върху Една сива, като пенсионерско ежедневие копрiна, съ сФерична мисълъ, битови птици (4бр., бели) и много любовъ съ послевкусъ на пастетъ...

Работно заглавие: Охъ... CІХ.  [x y z] Felicitas multos habet amicos* 

Al Bano Carrisi & Romina Power - Felicita   


---
*Щастието има много приятели.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 5 април 2013 г.

iнициация # 171**@легорична

i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -198. Упражнение върху Една Zелена папка съ трансцендентна Жаръ,  сФерична мисълъ и iratioналенъ диа-логъ. Тайна.

Работно заглавие: О - о! - СІІ.  [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Desolation            


---
*Частъ, вместо цялото.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 4 април 2013 г.

iнициация # 170i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 109. Упражнение върху Една марля, пропита с нощно небе и Жаби (tangenциални, 2бр.) и сФерична мисълъ...Тайна.

Работно заглавие: О - о! - СІ.  [x y z] Modus vivendi*

Adam Hurst - Очарованъ (Incantato)           


---
*Начинъ на животъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 3 април 2013 г.

iнициация # 169i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -197. Курсова работа № 55 (Съ con`тактъ, безъ коментаръ. Тайна!)

Работно заглавие: О - о! - С  [x y z] Omnia tempus revelat* 

Adam Hurst - The Visitor            


---
*Времето разобличава всичко.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 2 април 2013 г.

@легория № 262i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -196. Упражнения върху Единъ нощно синъ велуръ, съ мисли беZYмни и сФерична интервенция. И овцете са тамъ.

Работно заглавие: О - о! - LХХХХІХ.  [x y z] O, si sic omnia!* 

Adam Hurst            


---
 *О, ако всичко беше така!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 1 април 2013 г.

Нежностъ № 158i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -195. Упражнение върху Една стара кожа, съ стъклометалъ, сФерична мисълъ и лебеди (3бр., бели). И...

Работно заглавие: Охъ... CVІІІ. [x y z] Gloria victis* 

Dying swan - Sen Sanz 


---
*Слава на победените.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)