петък, 29 януари 2016 г.

@легория № 588i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 539. Упражнение върху Една амбалажна хартия, която се запали като Zалезъ, съ клоYнътъ на Сполуката и кесiята на Възторга.

Работно заглавие: Очакване - ІІ-1.  [x y z] Omnes salvos volo* 

Сто милиона, или левче


---
 *Желая здраве на всички.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 28 януари 2016 г.

Настроение # 445i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 485. Упражнение върху Оная стара чанта, озарена от лигава стъклокерамика, съ Нещо хубаво и светло отзадъ, дискретни птици и костюмирана еманация. Търсене.

Работно заглавие: А! - ІІ-4. [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love    


---
*Ни на себе си, ни на другъ. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 27 януари 2016 г.

Настроение # 444i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 538. Курсова работа № 421 Съ ме(н)тална птица, Азъ (портретно позициониране)  , захласната Муза и гларусътъ е тамъ. Суета отвесна.

Работно заглавие: Да! -ІІ-2. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо       


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 26 януари 2016 г.

Нежностъ № 355i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -436. Упражнение върху Метали разни, напYкана Zeмя, която се прави на небе, на което не му пука, съ любовна  компресия и куче- пазачъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -ІІ-1.  [x y z] Haud difficile creditu est.

MIna - Il cielo in una stanza   


---
 *Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 25 януари 2016 г.

@легория № 587i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 537. Упражнение върху Онава старо, велYрено яке, което се протри още, съ Давидъ, домашниятъ Майсторъ и референтната мYZa по осъ "Х". И гларусътъ е тамъ. Идилия.

Работно заглавие: А! - ІІ-3. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 24 януари 2016 г.

@легория № 586i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 484. Упражнение върху Една стара коприна и под- металикъ, съ тоалетни вестници и маргинална, мека хартия за санитарни нужди, лебедъ бялъ на сподавения Възторгъ, любовъ- необяснима, сакрално обяснена със звездни апликации. Суета на суетите.

Работно заглавие: А! - ІІ-2. [x y z]  Pulchra res est homo, si homo est* 

Mina - Grande, grande, grande  


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 23 януари 2016 г.

iнициация # 428i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 536. Курсова работа № 420 (С микрофонъ, безъ коментаръ. Шшшштъ)

Работно заглавие: А! - ІІ-1. [x y z] Audi vide sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2     


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 22 януари 2016 г.

Нежностъ № 354i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 483. Упражнение върху Единъ санитаренъ стъклометалъ, съ струнопакета на предварително напрегната любовъ и сакрална канализация.

Работно заглавие: Охъ... ІІ-2.  [x y z] Agere cum dignitate et venustate (Cicero)* 

Max Raabe - Tainted Love


---
*Дръжъ се съ достойнство и изящество (Цицеронъ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 21 януари 2016 г.

@легория № 585i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 535. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, оплескано с бронZа на линейното време & jokerъ. "О, сладка болка, мигъ на кратка радостъ". Тайна с часовниковъ механизъмъ.

Работно заглавие: Охъ... ІІ-1. [x y z] O quantum est in rebus inane!*

'House' By Sharon Eyal and Gai Behar - Batsheva Dance Company 


---
*О, колко празнота има в нещата!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 20 януари 2016 г.

iнициация # 427i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 482. Упражнение върху Една интегрална слузъ, въ Деня, въ който рибите изплуваха изпържени, преди да са се хванали в Мрежата. Очите им единствено виновни...Реквием за мечта и суета.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХІХ.  [x y z]  Audi vide sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2     


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 19 януари 2016 г.

@легория № 357i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 223. Упражнение върху Оная стара папка съ Голата маха съ махалото, Ме(н)талната птица, проекция на Книгата и сподавения Възторгъ отъ въртенето.  Тангенциални напрежения въ напрегнатата Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLVІІ.  [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - Possession 


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 18 януари 2016 г.

iнициация # 426i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -435. Упражнение върху Оная, стара, паметлива папка, съ сФерична мисълъ и тангенциаленъ лириZъмъ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХVІІІ. [x y z] Licet et decet* 

Leila Arab - Underwaters        


---
*Позволено е и подобава.(?)
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 17 януари 2016 г.

iнициация # 425i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 481. Упражнение върху Една сива папка и подъ -металикъ, съ Нещо хубаво и светло подъ похлупакъ и очакваната презентация на сурогатното Нищо. Илюзия въ кожената чанта на костюмираната Ирационалностъ. И това е гонене на вятъръ. 

Работно заглавие: А! - СLХХІІ. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia      


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 16 януари 2016 г.

iнициация # 424i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 534. Упражнение върху Оная стара, кафява папка, ме(н)тални птици съ Zлатна баня, кубъ"А" и реципрочна кесия на Сполуката.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХVІІ. [x y z] Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca    


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 15 януари 2016 г.

iнициация # 252i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 254.  Упражнение върху Оная стара папка, озарена въ металикъ, съ Давидъ, референтни овце и серумната еманация на адюнгирания Прогресъ. Реквиемъ за мечти и млеконадой. Суета и мандражийско масло.

Работно заглавие: А! - СLХІХ. [x y z] Audi vide sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 14 януари 2016 г.

Настроение # 443i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 480. Упражнение върху Един старъ бетонъ съ гола, нахална и млада Муза, референтна светлита в Ръката и реципрочен артистизъм съ душевна мелиорация. Суета на суетите.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХVІ.  [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2      


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 13 януари 2016 г.

Нежностъ № 353i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 533. Упражнение върху Една стара коприна, съ трите грации, микро фонъ, опорна Муза (седнала) и Нещо хубаво и светло. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХХVІІІ. [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Max Raabe - Oops i did it again  


---
*Място на най-малкото съпротивление.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 12 януари 2016 г.

@легория № 584i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -434. Упражнение върху Една стара папка, съ много любовъ.  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСХХVІІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - The Secret 


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 11 януари 2016 г.

Настроение # 442i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 532. Упражнение върху Една стара, избеляла папка, безъ коментаръ, съ много любовъ и скърцане съ зъби.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХХVІІ.  [x y z]  Fac et spera*

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou       


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 10 януари 2016 г.

iнициация # 423i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 531. Курсова работа № 419. (Безъ коментаръ. Тайна)

Работно заглавие: А! - СLСCХХХV. [x y z] Laudant, quod non intelligunt* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 9 януари 2016 г.

Нежностъ № 352i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 479. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на небе. Съ перманентна мYZa, подпряна на пружината на екзистенциалния възторгъ. Перфектни грънци и гларусътъ си е много на място.

Работно заглавие: Охъ...  CLССХХХVІ.  [x y z] Artes molliunt mores*

 Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause    


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 8 януари 2016 г.

Нежностъ № 351i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 530. Упражнение върху Една иZкуственна кожа съ интимнорозовъ цвят и акне, съ транжираната риба на спомена и Zебрата на житейската интерполация. ПрYжина отъ любовъ.

Работно заглавие: Да! -СLСХХVІ.  [x y z]  Nec sibi, nec alteri*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude        


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 7 януари 2016 г.

iнициация # 422i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 478. Курсова работа № 418. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХХVІІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 6 януари 2016 г.

@легория № 583i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 529. Упражнение върху Огледални материи, съ интегрална агресивностъ.  Закуска за шампиони. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХХVІ.  [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia     


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 5 януари 2016 г.

@легория № 582i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -433. Упражнение вържу Оная стара папка с опоренъ пясъченъ часовникъ, бездомен, домашенъ Майсторъ и заспали чувства. Ка(н)тарзисъ и реципрочностъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХХV.  [x y z] Consensus omnium* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 4 януари 2016 г.

@легория № 581i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 477. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, безъ коментаръ. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХХІV. [x y z]  Oculos habebat et not videbat* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him    


---
*Да имашъ очи и да не виждашъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 3 януари 2016 г.

iнициация # 421i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 476.  Упражнение върху сингуляренъ стъклометалъ. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХХІІІ.  [x y z] Quantum satis*  

Adam Hurst - Unveiling     


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 2 януари 2016 г.

Настроение # 441i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 475. Упражнение върху Оная стара папка, съ памятникъ нерукотворний, Zаспали чувства, събудени, грабливи птици и прогресъ, увитъ въ смачканъ вестникъ. Крещяща тишина.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХХІІ. [x y z] Quieta non movere.*

J.S. Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV 564 -Adagio.


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 1 януари 2016 г.

iнициация # 420i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 474. Курсова работа № 417 (Върху Една интегрална слузъ, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСCХХХІV.  [x y z]  Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2      


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)